ഉത്സവാരവങ്ങളിൽ കൊയിലാണ്ടി; ഉണിച്ചിരാം വീട്ടിൽ നാഗലയ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം കൊടിയേറി


കൊയിലാണ്ടി: ആഘോഷങ്ങളും ഭക്തിയും ഒന്നായി ചേർന്ന് കൊയിലാണ്ടിയെലെങ്ങും ഉത്സവാരവം. ഉണിച്ചിരാം വീട്ടിൽ നാഗലയ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം കൊടിയേറി. സർപ്പബലി, നൂറും പാലും, നാഗ പൂജ എന്നിവ ബ്രഹ്മ ശ്രീ പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന വല്ലഭൻ നമ്പൂതിരി പ്പാടിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ നടന്നു.

മാർച്ച്‌ 4 വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്സവം സമാപിക്കും. ഗണപതി ഹോമം നാഗപാട്ട്, നട്ടത്തിറകൾ, ഗുരുതി, ഇളനീർക്കുല വരവ്, വെള്ളാട്ട്, താലപ്പൊലി എന്നിവയോടൊപ്പം നിരവധി തിറ കളോട് കൂടിയായിരിക്കും ഉത്സവം സമാപിക്കുക.