റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്‌സില്‍ ലെക്ച്‌റർ/ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ എന്നീ തസ്തികകളില്‍ ഒഴിവുകള്‍; അപേക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളറിയാം


റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്‌സില്‍ ലെക്ച്‌റർ/ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവ്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി വിഭാഗത്തിൽ ലെക്ച്‌റർ/ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്‌സ് തസ്തികയിൽ ഒരു താല്ക്കാലിക ഒഴിവ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം.എസ്.സി ഫിസിക്‌സ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് ബിരുദവും റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്‌സ്, മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്‌സ്, മെഡിക്കൽ ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഭാഭാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ആർഎസ്ഒ ലെവൽ III സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 57,700 മുതല്‍ 1,82,400 വരെയാണ് ശമ്പളം.

18 മുതല്‍ 41 വരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ള (ഇളവുകൾ അനുവദനീയം) തത്പരരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുളള അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം മാർച്ച് നാലിനകം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഡിവിഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ (പിആൻഡ്ഇ ) അറിയിച്ചു. ഫോൺ : 0484-2312944.

ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ ഓപ്പൺ പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്ത ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ തസ്തികയില്‍ താല്ക്കാലിക ഒഴിവ്.

എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത, മോട്ടോർ ബോട്ട് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും, മോട്ടോർ ബോട്ടിന്റെ റിപ്പയർ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം, നീന്താനുള്ള അറിവ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകള്‍.

168 സെ.മീ ഉയരം, 81 സെ.മീ നെഞ്ചളവ് 5 സെ.മീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നീ ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. (പട്ടികജാതി / പട്ടിക വർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയരം 160 സെ.മീ, നെഞ്ചളവ് 81 സെ.മീ 5 സെ.മീ എക്സ്പാൻഷൻ) . 25 നും 41 നും ഇടയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  26500 മുതല്‍ 60700 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുളള അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം മാർച്ച് അഞ്ചിനകം അടുത്തുളള എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.