വിഷു ബമ്പര്‍ 2023 BR-91: പന്ത്രണ്ട് കോടി അടിച്ച ആ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഒന്നാം സമ്മാനം തിരൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിഷു ബമ്പര്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്. ആദര്‍ശ് സി.കെ എന്ന ഏജന്റില്‍ നിന്നുമാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയത്. VE 475588 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

VA 513003 VB 678985 VC 743934 VD 175757 VE 797565 VG 642218 എന്നീ നമ്പറുകള്‍ക്ക് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോള്‍, VA 214064 VB 770679 VC 584088 VD 265117 VE 244099 VG 412997 എന്നിവയ്ക്കാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

ബമ്പറിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം ആറ് പേര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായ പത്ത് ലക്ഷം ആറ് പേര്‍ക്ക് വീതം ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും 9-ാം സമ്മാനം 500 രൂപയും പത്താം സമ്മാനം 300 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ 500 മുതല്‍ ഒരുലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.