കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (15/02/2022 ചൊവ്വാഴ്ച)


ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ.എൻ.ടി – ഉണ്ട്

സർജറി – ഇല്ല

ദന്തരോഗം – ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഉണ്ട്

ചർമ്മരോഗം – ഇല്ല

സ്ത്രീരോഗം – ഇല്ല

നേത്രരോഗം – ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം – ഉണ്ട്

ചെസ്റ്റ് – ഉണ്ട്

സി.ടി – ഉണ്ട്

യു.എസ്.ജി – ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ – തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം.

അന്വേഷണണങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ: 0496-2630142, 2960142