കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (19/03/2022 ശനിയാഴ്ച)


ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ.എൻ.ടി – ഉണ്ട്

സർജറി – ഇല്ല

ദന്തരോഗം – ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഇല്ല

ചർമ്മരോഗം – ഇല്ല

സ്ത്രീരോഗം – ഉണ്ട്

നേത്രരോഗം – ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം – ഉണ്ട്

ചെസ്റ്റ് – ഉണ്ട്

സി.ടി – ഇല്ല

യു.എസ്.ജി – ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ – തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം.

നവീകരിച്ച ലക്ഷ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രസവവാർഡ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കയാണ്.

അന്വേഷണണങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ: 0496-2630142, 2960142