കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (10/03/2022 വ്യാഴാഴ്ച)


ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ.എൻ.ടി – ഇല്ല

സർജറി – ഉണ്ട്

ദന്തരോഗം – ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഉണ്ട്

ചർമ്മരോഗം – ഇല്ല

സ്ത്രീരോഗം – ഉണ്ട്

നേത്രരോഗം – ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം – ഇല്ല

ചെസ്റ്റ് – ഉണ്ട്

സി.ടി – ഉണ്ട്

യു.എസ്.ജി ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

അന്വേഷണണങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ: 0496-2630142, 2960142

(അറിയിപ്പ്: കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച ലക്ഷ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രസവവാർഡ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്)