പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണിൽ; സെപ്റ്റംബർ 26ന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം


കോഴിക്കോട്‌: നിപയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സെപ്റ്റംബർ 26ന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന രണ്ട് പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം. 26ന് രാവിലെ 7.15 മുതൽ 9.15 വരെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്‌ മാറ്റം. ബ്ലൂ പ്രിന്റർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 260/ 2022 ), വാച്ച്മാൻ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 459/2022), ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 734/ 2022), സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്/ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഗ്രേഡ് 2, വാച്ചർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 745/2022), ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സ് (എക്സ് സർവീസ് മെൻ ഓൺലി)(കാറ്റഗറി നമ്പർ 241/ 2022, 242/ 2022, 540/ 2022 ) എന്നീ തസ്തികളിലേക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് ബേപ്പൂർ(സെന്റർ ഒന്ന്), ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് ബേപ്പൂർ(സെന്റർ രണ്ട്) എന്നീ രണ്ടു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മാറ്റം.

ഈ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണിൽ ആയതിനാൽ സെന്റർ ഒന്നിൽ (രജിസ്റ്റർ നമ്പർ – 1132790- 1133009) നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ കുറ്റിച്ചിറ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തിൽ നടക്കും. സെന്റർ രണ്ടിൽ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ(രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 1133010- 1133229) കുണ്ടുങ്ങൽ കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും നടക്കും.

പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പഴയ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പുതിയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തണമെന്ന് ജില്ലാ പി. എസ്. സി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.